Відділ транспорту та зв`язку міської ради

пл. Торгова, 6

тел/факс: 39-28-62

E-mail: transzv@bc-rada.gov.ua

Начальник відділу – Шевченко Олена Сергіївна

Спеціаліст 1-ї категорії - Гошко Людмила Іванівна

Інспектор – Клочан Віктор Борисович

Відділ  транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, що утворюється міською радою відповідно до затвердженої радою структури, підзвітний і підконтрольний раді, виконавчому комітету та міському голові.

Основними завданнями відділу є:

- забезпечення реалізації державної політики у промисловості та електроенергетичному і нафтогазовому комплексах (далі – паливно-енергетичний комплекс ), галузях транспорту та зв’язку, здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу , галузей транспорту та зв’язку, формування і виконання регіональних замовлень на території міста;

- участь у визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що виробляється і послугах, що надаються підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку, на внутрішньому і зовнішньому ринку, розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск імпортозамінної продукції, раціонального використання паливно - енергетичних та інших матеріальних ресурсів;

- участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в місті для залучення коштів на розвиток промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку; участь у розробленні та виконанні регіональних і міських програм розвитку промисловості , паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку;

- подання пропозицій щодо розвитку промисловості, паливно - енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку до проекту програми економічного і соціального розвитку міста.


Відділ є самостійним  структурним підрозділом Білоцерківської міської ради без статусу  юридичної  особи.

Відділ створено з метою реалізації повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку, реформування  транспорту та зв`язку, створення умов для надання мешканцям міста стабільних та якісних послуг  міського пасажирського транспорту та послуг зв’язку.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України    та  Кабінету Міністрів України, рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що стосуються  його компетенції, а  також  даним Положенням.


ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ   ВІДДІЛУ

1.Бере участь у визначенні пріоритетів розвитку галузей  транспорту та зв’язку, формуванні напрямів інвестиційної політики, підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку міста та організацію надання якісних та конкурентоспроможних послуг.

2. Отримує інформацію, аналізує стан і тенденції розвитку сфер транспорту та зв'язку міста.

3. Готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту та зв'язку, спрямованих на виконання законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та забезпечує здійснення заходів для їх реалізації.

4. Розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що  відносяться до повноважень Відділу.

5. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розробленими іншими структурними підрозділами міської ради з питань, що  відносяться до повноважень Відділу.

6. Здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах  транспорту, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище.

7. Здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної  мережі міжміських пасажирських перевезень.

8. Сприяє розвитку міського ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту.

9. З метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг оголошує та забезпечує проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України.

10. Забезпечує розробку міської маршрутної мережі  та реєстру автобусних пасажирських маршрутів.

11. Організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту та зв’язку.

12. Приймає участь в організації заходів щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування.

13. Сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій рівня надання послуг, їх якості і конкурентоспроможності.

14. Бере участь у підготовці інформаційних матеріалів з питань, що належать до  компетенції Відділу.

15. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  міської ради.

16. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів робочих груп в межах своїх повноважень.

17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад, розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян  в  межах  повноважень Відділу.

18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

19. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.