Відділ управління персоналом

телефон: (04563) 5-25-43

email: [email protected]

Графік роботи: з 9.00 до 18.00 ( п’ятниця до 16.45). Обідня перерва :13.00-13.45


Загальні положення

1.1. Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород Білоцерківської міської ради (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом міської ради, підзвітний і підконтрольний раді, міському голові та керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.2.  У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.


Місія підрозділу

2.1. Реалізація державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування.

2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.3. Вирішення питань комплектування виконавчих органів міської ради досвідченими, висококваліфікованими кадрами.

2.4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, їх навчання.

2.5. Документальне проходження служби в органах місцевого самоврядування.


Завдання та функції підрозділу

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. З питань кадрів та служби в органах місцевого самоврядування:

3.1.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради та разом з іншими виконавчими органами міської ради узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

3.1.2. Разом з іншими виконавчими органами міської ради розробляє річні і перспективні плани роботи з кадрами, передбачає заходи щодо їх добору, підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації.

3.1.3. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб виконавчих органів міської ради.

3.1.4. Здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву у виконавчих органах міської ради, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву у виконавчих органах міської ради, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

3.1.5. Вивчає разом з іншими виконавчими органами міської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчих органах міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

3.1.6. Приймає від претендентів на посади посадових осіб виконавчих органів міської ради відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору та іспиту кандидатів на зайняття вакантних посад.

3.1.7. Готує матеріали щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчих органів міської ради.

3.1.8. Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб виконавчих органів міської ради, готує разом з іншими виконавчими органами міської ради документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

3.1.9. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам виконавчих органів міської ради, вносить про це записи до трудових книжок.

3.1.10. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановлення надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників.

3.1.11. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.

3.1.12. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників.

3.1.13. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.1.14. У межах своєї компетенції бере участь у розробці структури виконавчих органів міської ради та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у виконавчих органах міської ради.

3.1.15. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них завдань і обов’язків.

3.1.16. Спів діє в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів.

3.1.17. Здійснює разом з іншими виконавчими органами міської ради контроль у відділах та управліннях міської ради за дотриманням Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

3.1.18. Забезпечує планування службової кар’єри посадових осіб та аналізує ефективність роботи персоналу.

3.1.19. Здійснює заходи щодо своєчасного подання посадовими особами виконавчих органів міської ради відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).

3.1.20. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції кадрової служби.

3.1.21. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та про службу в органах місцевого самоврядування.

3.2. З питань нагород :

3.2.1. Готує матеріали для відзначення Подяками міського голови, Грамотами і Почесними Грамотами Білоцерківської міської ради і виконавчого комітету, нагрудними знаками ” Відзнака міського голови” ,”3а заслуги перед містом” окремих колективів і громадян з нагоди урочистих, ювілейних і пам”ятних дат. Веде облік виготовлення і використання відзнак.

3.2.2. Приймає участь у підготові матеріалів для відзначення окремих громадян і колективів державним нагродами, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерств і відомств України, Київської обласної ради і обласної державної адміністрації.


Права підрозділу

4. Відділ має право:

4.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради.

4.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

4.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у міськвиконкомі, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.


Відповідальність

Начальник та спеціалісти відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посаовихобов’язків та завдань у відповідності до своїх посадових інструкцій.


Структура підрозділу

6.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова. У разі відсутності начальника відділу( відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує спеціаліст відділу.

6.2. Структура підрозділу і чисельність працівників затверджується на сесії міської ради. Працівників підрозділу призначає міський голова на конкурсній основі чи за інших процедур, передбачених законодавством України.

6.3. Посадові обов'язки начальника та працівників підрозділу регулюються посадовими інструкціями.


ШТАТНИЙ РОЗПИС

 

з\п

ПІБ

Посада

Робоий номер тел.

1

Загородня Галина Іванівна 

Начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради

5-25-43

2

Коваль Ольга Миколаївна

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради

5-25-43

3

Коваленко Людмила Вікторівна

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради

5-25-43