Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Першотравнева, буд. 8, м. Біла Церква;

Контактні номера телефону: 5-22-42, 5-22-46, 5-15-58;

Електронна адреса: [email protected];

Адреса сайту: http//ditubc.ucoz.ua;

Графік роботи: з 9.00 години до 18.00 години, перерва з 13.00 години до 13.45 години, прийом громадян щовівторка з 9.00 години до 18.00 години.


Загальні положення

Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради (далі – служба) є виконавчим органом і самостійним структурним підрозділом міської ради.

Служба є юридичною особою публічного права та неприбутковою бюджетною установою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Утримання служби здійснюється за рахунок місцевого бюджету відповідно до вимог чинного законодавства України.

Службі заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між засновником та працівниками служби (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

У разі припинення діяльності служби (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) має бути здійснена передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

Служба утворюється згідно з рішенням Білоцерківської міської ради, підзвітна та підконтрольна Білоцерківській міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та міському голові. Методичне керівництво діяльністю служби здійснює служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації.

Служба створюється з метою реалізації в місті державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Конвенцією ООН «Про права дитини», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, наказами начальника служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженим згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженим згідно з рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з врахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженим згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314, а також цим Положенням.

Служба дотримується регламенту роботи, затвердженого виконавчим комітетом міської ради, веде внутрішню документацію, має право видавати накази в межах компетенції.


Основні завдання служби у справах дітей

Реалізація в м. Біла Церква державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень.

Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

Ведення державної статистики щодо дітей.

Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Визначення пріоритетних напрямів поліпшення в м. Біла Церква становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.


Функції служби у справах дітей

Організовує розроблення і здійснення в м. Біла Церква заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

Надає місцевим органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціально-правового захисту дітей та підтримки сім'ї, профілактики негативних проявів у дитячому середовищі.

Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та підтримки сім'ї.

Безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів, проводить їх експертизу.

Розробляє і подає пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань охорони дитинства, а також утримання підпорядкованих службі закладів соціального захисту для дітей та сімей патронатних вихователів.

Здійснює безпосередній контроль за діяльністю центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» та надає йому організаційну і методичну допомогу.

Спрямовує та координує діяльність Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Забезпечує функціонування сімей патронатних вихователів та здійснює контроль за їх діяльністю.

Організовує і проводить разом із іншими структурними підрозділами міської ради, Білоцерківським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявляє причини, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність, та забезпечує організацію діяльності щодо їх усунення.

Забезпечує ведення обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» та своєчасне і якісне внесення відповідних змін та доповнень до неї.

Виявляє, веде облік та формує особові справи дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та вживає заходів щодо їх соціально-правового захисту.

Здійснює моніторинг причин дитячої бездоглядності в місті та вживає заходів щодо їх усунення чи мінімізації. Співпрацює в цьому напрямку із суб’єктами соціальної роботи м. Біла Церква.

Бере участь у судових засіданнях з питань захисту прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Виявляє, веде облік та формує особові справи дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та вживає заходів щодо їх соціально-правового захисту.

Забезпечує тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування. 

Збирає необхідні документи для надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Готує подання та проекти рішень органу опіки та піклування про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Веде облік потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків і видає їм направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

Збирає та оформляє документи, необхідні для влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Готує відповідні висновки та проекти рішень органу опіки та піклування з даних питань.

Готує висновки про доцільність (недоцільність) повернення дитини батькам.

Бере участь під час передачі дитини батькам, особам, які їх замінюють, адміністрації закладу, який вона самовільно залишила.

Готує висновки органу опіки та піклування про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері чи батькові, які повернулися з місць позбавлення волі.

Збирає документи, необхідні для порушення питання про позбавлення батьківських прав батьків, які повернулися з місць позбавлення волі, у випадку неможливості передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові, а також, коли після повернення з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти батьки не звернулися із заявою про повернення дитини.

Видає направлення особам, в сім'ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, для проходження курсу навчання з проблем виховання таких дітей.

Готує проекти рішень органу опіки та піклування про звільнення опікунів, піклувальників від здійснення повноважень або, на вимогу суду, - проекти висновків органу опіки та піклування про доцільність звільнення опікунів, піклувальників від зазначених повноважень.

Здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, шляхом відвідування родини із залученням працівників органів освіти, охорони здоров'я, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та поліції. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком, але не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

Щороку готує висновки про стан утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в сімейні форми виховання.

Забезпечує передачу дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Готує висновки та проекти рішень органу опіки та піклування про створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, влаштування, вибуття з них дітей.

Здійснює контроль за функціонуванням прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Готує висновки органу опіки та піклування для суду про позбавлення та поновлення батьківських прав.

Готує подання та проекти рішень органу опіки та піклування про негайне відібрання дитини у батьків та на підставі рішення органу опіки та піклування разом з уповноваженим підрозділом органів Національної поліції, представниками закладу охорони здоров'я вживає заходів до відібрання дитини у батьків й тимчасового її влаштування.

Бере участь у судових засіданнях з питань позбавлення та поновлення батьківських прав батьків та відібрання дітей від батьків.

Здійснює місцевий облік дітей, які можуть бути усиновлені, та складає анкети на них.

Надає консультації з питань усиновлення.

Веде облік громадян України, які постійно проживають на території України та іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, та бажають усиновити дитину. Складає акти обстежень їх житлово-побутових умов.

Розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідні висновки, в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та формує їх особову справу.

Готує висновки органу опіки та піклування про можливість заявників бути усиновлювачами або про відмову взяття їх на облік.

Здійснює ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та видає їм направлення для знайомства з дитиною. 

Бере участь у знайомстві кандидатів в усиновлювачі з дитиною для встановлення з нею контакту.

  Здійснює діяльність з питань усиновлення дитини одним із подружжя.

  Готує висновки органу опіки та піклування про скасування усиновлення та визнання його недійсним.

  Бере участь у судових засіданнях з питань усиновлення.

  Веде облік усиновлених дітей та здійснює нагляд за дотриманням їх прав.

  Готує документи для реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини та подання їх органу реєстрації актів цивільного стану.

  Бере участь при складанні Актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, Актів органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку та Актів закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я.

 Готує висновки та проекти рішень органу опіки та піклування про надання дозволу на спілкування або відмову в його наданні у разі подання батьками, які залишили дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я заяви про відвідування, спілкування, забирання дитини додому на вихідні дні чи на канікули.

  Готує висновки та проекти рішень органу опіки та піклування про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини.

  Складає висновки та проекти рішень органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини і подає їх органу опіки та піклування для прийняття відповідних рішень.

  Готує висновки та проекти рішень органу опіки та піклування про порядок участі у вихованні дитини та порядок побачення з дитиною того з батьків, який проживає окремо від неї.

  Здійснює заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Здійснює підготовку і забезпечує контроль за виконанням рішень органу опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема: складає опис майна дитини; готує подання та проекти рішень органу опіки та піклування про встановлення, припинення опіки над майном та про звільнення опікуна над майном від виконання цих обов'язків опікуна; веде облік нерухомого майна; клопоче за заявою опікуна, піклувальника перед органом опіки та піклування за місцем знаходження житла, якщо право користування житлом є тільки у дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, з метою вжиття заходів для передачі його у власність дитини; готує подання та проекти рішень органу опіки та піклування про призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини на час здійснення права на спадкування у разі, коли дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування, є спадкоємцем майна; після досягнення дитиною 16-річного віку, з урахуванням її бажання, подає органу опіки та піклування документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов у разі, коли у дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності (користування), або якщо повернення до нього неможливе; на підставі заяви опікуна над майном дитини готує подання та проекти рішень органу опіки та піклування про передачу в оренду житла, яке належить дитині-сироті чи дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності.

  Надає консультації батькам або особам, що їх замінюють, з питань підготовки необхідних документів щодо відчуження майна дитини.

  Приймає та перевіряє заяви й документи, подані батьками або особами, що їх замінюють, і на їх підставі готує подання та проекти рішень органу опіки та піклування про надання дозволу або відмови на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

  Подає органу опіки та піклування клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо батьки, опікуни, піклувальники не виконують рішення органу опіки та піклування.

  Готує висновки для суду щодо виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини.

  Бере участь у судових засіданнях з питань захисту майнових прав дітей.

  Здійснює діяльність, пов’язану із захистом прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

  Безпосередньо здійснює ведення справ щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

  Забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за кошти, передбачені на цю мету в бюджеті міста. 

  Надає матеріальну та грошову допомогу дітям вразливих категорій за рахунок коштів, передбачених на цю мету в бюджеті міста.

  Разом із Білоцерківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вивчає умови проживання наставника та погоджує або відмовляє у погодженні перебування дитини в сім’ї наставника.

  Працівники служби на підставі довіреності представляють інтереси дітей, розлучених із сім’єю, від імені органу опіки та піклування.

  Здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради.

  Надає погодження на відрахування неповнолітніх студентів вищих закладів освіти.

  Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

  Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

  Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

  Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

  Погоджує (візує) проекти договорів, спрямовує на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку договірної роботи, затвердженого згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року № 180.


Штатний розпис служби у справах дітей

 

№ п/п

ПІП

Посада

Контактний телефон

1.

Паливода Інна Павлівна

Начальник служби

5-22-42

Відділ захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2.

Махаринський Григорій Володимирович

Заступник начальника служби – начальник відділу

5-22-46

3.

Дишлюк Альона Василівна

Головний спеціаліст

5-22-46

4.

Степаненко Леся Вікторівна

Головний спеціаліст

5-22-46

5.

Бількевич Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст

5-15-58

Відділ опіки та піклування

6.

Дишлюк Володимир Олександрович

Начальник відділу

5-15-58

7.

Онищенко Наталія Вікторівна

Головний спеціаліст

5-15-58

8.

Поліщук Віра Миколаївна

Головний спеціаліст

5-22-46

9.

Кисельова Валентина Миколаївна

Старший інспектор

5-15-58

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

10.

Кобалія Валентина Федорівна

Начальник відділу – головний бухгалтер

5-22-46

11.

Солохненко Світлана Борисівна

Заступник начальника відділу

5-22-46