Управління самоврядного контролю

Контактний телефон Управління – (04563) 5-40-42, 5-40-45;

Електронна адреса: [email protected];

Графік роботи Управління: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00 год., п’ятниця- з 8.00 до 15.45 год, обідня перерва з 13.00 до 13.45 год., субота-неділя – вихідний;

Загальні положення Управління:

1. Управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Білоцерківської міської ради, утвореним відповідно до рішення міської ради від 29.09.2016 р. №268-17-V11 “Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності".

2. Управління не є юридичною особою.

3. Управління підзвітне і підконтрольне міському голові, заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.

4. В своїй діяльності Управління  керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.02.2018 року №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква затвердженим рішенням міської ради 29 березня 2018 року №2010-48-VІІ, зареєстрований Міністерством юстиції України 26 квітня 2018 року №6, Порядком здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади міста Біла Церква, затверджений рішенням Білоцерківської міської ради VIІІ, скликання від 23.12.2021 року №2274-24-VIІІ, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням політики Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затверджений 12 вересня 2018 року №313 та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

5. Управління користується майном, яке знаходиться на балансі Білоцерківської міської ради та перебуває в оперативному користуванні  Управління.

6. Реорганізація та ліквідація Управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

8. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

Основні завдання Управління:

1. Здійснює самоврядний контроль за:

1.1  Використанням земель у місті Біла Церква щодо слати податків, зборів, стягнення збитків заборгованостей тощо;

1.2. Використанням майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста;

1.3  Здійснює моніторинг своєчасності та повноти нарахування, сплати податків та зборів, які зараховуються до міського бюджету;

1.4. Здійснює контроль за відшкодуванням збитків, завданих міській раді користувачами земельних ділянок.

2.  Здійснює інші повноваження, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства.

3. При здійсненні повноважень Управління зобов’язане:

3.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Біла Церква;

3.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

3.4. Забезпечувати постійне підвищення кваліфікації працівниками Управління.

4. Відповідно до ст.ст. 32,41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква начальник управління щороку сприяє у роботі щодо звіту міського голови перед міською радою та територіальною громадою міста Біла Церква.

 

Функції Управління:

1. Відповідно до покладених на нього завдань Управління  організовує і здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами земельного законодавства; цільовим використанням земель; своєчасним приведенням тимчасово зайнятих земельних ділянок у стан, придатний для використання за призначенням в межах визначених чинним законодавством України та цим Положенням;

2. У разі виявлення порушень земельного законодавства надає пропозиції Білоцерківській міській раді та її виконавчим органам щодо вжиття до порушників заходів впливу у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення права власності чи права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;

3. Виявляє факти самовільного зайняття земельних ділянок і надає пропозиції Білоцерківській міській раді та її виконавчим органам щодо вжиття до порушників заходів впливу у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема щодо звільнення таких земельних ділянок;

4. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань самоврядного контролю. Проводить експертизу проектів рішень міської ради та її виконкому з питань, що відносяться до компетенції Управління;

5. Розробляє узгоджені з державними органами по земельних ресурсах плани заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень у сфері використання земель;

6. Організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання земель;

7. Взаємодіє з територіальним державним органом, який здійснює контроль за використанням та охороною земель, іншими державними контролюючими та правоохоронними органами, отримує від посадових осіб таких органів інформацію, що необхідна для виконання покладених на нього завдань;

8. Забезпечує контроль за реєстрацією договорів (угод) оренди земельних ділянок та земельних сервітутів згідно чинного законодавства;

9. Контролює облік договорів (угоди) купівлі-продажу земельних ділянок;

10. Здійснює контроль за своєчасністю надання до органів Державної податкової служби реєстрів договорів (угод) оренди земельних ділянок та земельного сервітуту;

11. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами укладених цивільно-правових договорів (угод) з використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Біла Церква саме:

11.1. Цільовим використанням;

11.2. Своєчасності нарахування та сплати орендної плати;         

11.3. Утримання орендованих приміщень у належному стані;

11.4. Недопущення перепрофілювання та переобладнання (перебудови, реконструкції, тощо) об’єктів оренди без згоди орендодавця;

11.5. Недопущення випадків передачі орендованих приміщень в суборенду без згоди орендодавця;

11.6. Своєчасним поверненням орендованих приміщень по закінченню дії договорів (угод) оренди.

12. Здійснює контроль за виявленням вільних об’єктів нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Біла Церква і майна, власники якого відсутні чи не встановлені (безхазяйне майно);

13. Здійснює контроль за реєстрацією договорів (угод) оренди, купівлі-продажу комунального майна;

14. На підставі інформації Управління фінансів міської ради здійснює моніторинг надходження коштів до міського бюджету за договорами (угодами) оренди земельних ділянок та земельного сервітуту, купівлі-продажу земельних ділянок, які передано у власність шляхом продажу з розстроченням платежу, оренди, купівлі-продажу комунального майна, розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місцях, що перебувають в комунальній власності;

15. У співпраці з органами Державної фіскальної служби здійснює моніторинг постановки на облік та реєстрації в зазначених органах платників місцевих податків та зборів, а також податків, які спрямовуються до місцевого бюджету міста БілаЦерква та своєчасності, повноти нарахування і сплати місцевих податків та зборів;

16. Надає інформацію органами Державної фіскальної служби, виявлену під час виконання завдань, покладених на Управліннящо може свідчити про ухилення від нарахування та сплати місцевих податків та зборів та контролює стан її розгляду;

17.Отримує інформацію від органів Державної фіскальної служби щодо реєстрації платників місцевих податків та зборів, своєчасності та повноти нарахування та сплати ними місцевих податків та зборів, а також інформацію про вжиті заходи до порушників податкового законодавства в зазначеній сфері;

18. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру, що відноситься до повноважень Управління;

19. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління;

20. Складати акти за наслідками проведених заходів самоврядного контролю. Готувати пропозиції щодо вжиття заходів до порушників, які разом з матеріалами  проведених заходів самоврядного контролю надаються на розгляд керівництву міської ради, відповідно до розподілу обов’язків

21. Здійснює претензійно-позовну роботу з питань, що віднесені до повноважень Управління;

22. Сприяє у консультації з громадськістю, які проводять у формі публічного громадського обговорення передбачені Положенням про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питання віднесених до повноважень управління;

23. Погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку організації договірної роботи, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року № 180;

24. Виконує інші функції в межах повноважень.

 

Актуальна інформація про штатний розпис Управління

 

№п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Робочий № телефону

1

Харіна Вікторія Василівна

Начальник управління

(04563) 5-40-42

2

Ковтун Марина Петрівна

начальник відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи

(04563) 5-40-45

3

Музиченко Тетяна Василівна

головний спеціаліст відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи

(04563) 5-40-42

4

Соколовська Віта Вікторівна

головний спеціаліст відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи

(04563) 5-40-45

5

Шпак Інна Ігорівна

Завідувач сектору претензійно-позовної роботи

(04563) 5-40-45

6

Позднякова Анна Павлівна

головний спеціаліст відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи

(04563) 5-40-45

7

Дашкевич Марина Сергіївна

головний спеціаліст сектору претензійно-позовної роботи

 (04563) 5-40-45