Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету

 

тел. 5-24-94,5-33-02

e-mail: [email protected]

Графік роботи: пн.-чт: 9-00 – 18-00

                          пт: 9-00 – 16-45

                          обідня перерва: 13-00 – 14-00

1. Відділ бухгалтерія виконавчого комітету Білоцерківської міської ради (далі – Відділ) утворюється Білоцерківською міською радою та є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Білоцерківської  міської ради.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи", нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління державного казначейства України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

Завдання та функції відділу

2. Основними завданнями Відділу є:

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та складання звітності.

2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203.

3.2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

3.3. Своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби, управління Державного казначейства.

3.4. Приймає від установ, для яких виконавчий комітет Білоцерківської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

3.5. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до фінансового управління виконавчого комітету Білоцерківської міської ради попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, паспорта бюджетних програм, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.

3.6. Складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату, управлінь та відділів виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

3.7. Приймає участь у розробці міських бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм.

3.8. Нараховує заробітну плату працівникам виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, особам, направленим на громадські роботи та іншим фізичним особам по цивільно- правовим угодам.

3.9. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.10. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

1) використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

2) інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням міського голови.

3.11. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.12. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

3.13. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.14. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.

3.15. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.16. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада 

Електронна адреса 

Контактний номер телефону 

Степанюк Галина Володимирівна  

начальник відділу

 

[email protected] 

5-24-94,5-33-02

Бублик Оксана Григорівна

Головний спеціаліст

buh@bc-rada.gov.ua

5-24-94,5-33-02

Кривобок Вікторія Петрівна

Головний спеціаліст

buh@bc-rada.gov.ua

5-24-94,5-33-02

Жевакіна Наталія Леонідівна

Головний спеціаліст

buh@bc-rada.gov.ua

5-24-94,5-33-02

Стороженко Алла Вікторівна

Головний спеціаліст

buh@bc-rada.gov.ua

5-24-94,5-33-02

Ноженко Тетяна Іванівна

Головний спеціаліст

buh@bc-rada.gov.ua

5-24-94,5-33-02